logo

pictos

wat is een BHVplan

Wat is een bhv-plan?

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (bhv) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen het bhv-plan.

 
Wie is er verplicht een BVH-plan te hebben?
De belangrijkste doelgroep van dit beknopte BHV-plan bestaat uit kleinere ondernemingen van maximaal vijftien werknemers, zonder bijzondere risico's. Maar het biedt ook bedrijven met meer dan vijftien werknemers handvaten voor het maken van hun bhv-plan.

BHV-plan en risico-inventarisatie en -evaluatie
Inzicht in het aantal, de aard en de ernst van de mogelijke risico’s in je bedrijf kun je krijgen door middel van het opstellen en uitvoeren van een risico inventarisatie en - evaluatie. Je kunt gebruik maken van de RI&E-checklists die speciaal ontwikkeld zijn door of vóór uw ranche of voor het algemeen.

Voor bedrijven mèt bijzondere risico's is het aan te bevelen een BHV-plan te maken met hulp van professionele adviseurs of de plaatselijke brandweer.


Het BHV-voorbeeldplan
Elk onderdeel van het BHV-plan begint met een korte instructie. Daarna kunt u uw eigen gegevens invullen. Als u het BHV-plan hebt gemaakt, kun u deze digitaal bewaren en uitprinten. Wijzigingen in het plan kunnen hierdoor tevens makkelijk worden aangebracht.

Het is belangrijk dat iedereen weet hoe te handelen bij een ongeval, brand of andere gebeurtenis. Daarom moet het plan met alle betrokkenen worden besproken. Bespreek de opzet van bedrijfshulpverlening intern met uw personeel (of een personeelsvertegenwoordiging c.q. ondernemingsraad), maar ook met bedrijven in uw nabije omgeving (bijvoorbeeld in een gedeeld kantoorpand).

Bewaar uw BHV-plan op een centrale plaats in uw bedrijf en zorg ook voor reserve-exemplaren. Bij een incident moet er immers gebruik van kunnen worden gemaakt.

Wat is een Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv'ers). Hoeveel bhv’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Inhoud intern noodplan

Een intern noodplan moet in ieder geval een veiligheidsplan, een ontruimingsplan en een beveiligingsplan bevatten. Verder moeten de volgende onderdelen vermeld zijn:

 • de organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • een schema van de commandostructuur van de bedrijfshulpverlening;
 • de plaatsvervanging voor de bedrijfsvoering en de hulpverlening;
 • de afstemming met de gemeentelijke rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen; en
 • een beschrijving van de verantwoordelijkheden en taken bij samenwerking tussen het bedrijf en de gemeentelijke instanties.
Vaak loopt een noodplan al vooruit op de periode na de ramp: wat moet er gebeuren om de continuïteit van de gehavende organisatie te verzekeren? 

Een noodplan moet ook praktische zaken regelen:

 • Hierin moet de plek opgenomen zijn waar medewerkers zich moeten verzamelen om te kunnen controleren of er mensen zijn achtergebleven en hoeveel.
 • In een risico-analyse behoort ook gekeken te worden naar de vluchtwegen: zijn die duidelijk aangegeven, vrij van obstakels en voorzien van voldoende, goed werkende blusmiddelen?
Het regelmatig oefenen van een rampenplan is noodzakelijk om de papierenplannen in de praktijk te beoordelen én medewerkers vertrouwd te maken met wat zij wel én niet moeten doen als een calamiteit is uitgebroken. Een goede voorbereiding is in geval van nood veel meer dan het halve werk. 

Verantwoordelijkheden

In een intern noodgeval moeten de verantwoordelijkheden volledig duidelijk zijn en daarom dienen altijd de volgende zaken te worden vermeld:

 • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de belangrijkste (sleutel)functionarissen (wie zorgt voor de inwerkingtreding van het interne noodplan en wie heeft dan de leiding).
 • Wie is verantwoordelijk voor de contacten met de autoriteiten (gemeente, politie, brandweer)?
 • Een overzicht van mogelijke ongelukken en de wijze van bestrijding van dat soort ongelukken.
 • Een beschrijving van concrete maatregelen om het personeel te waarschuwen en om te helpen bij een ongeluk (bijv. gedragsregels en wijze van alarmering).
 • Hoe er bij een ongeluk wordt samengewerkt met de autoriteiten?
 • Wat tijdens een ongeluk van werknemers wordt verwacht ter bestrijding van de gevolgen van een ongeluk, inclusief de samenwerking met externe hulpverleners (brandweer, ambulancedienst).
 • Hoe steun wordt gegeven aan externe hulpverleners bij een ongeluk.
Belangrijke stappen intern noodplan

 • Risicoanalyse. Aan het maken van een noodplan hoort een analyse vooraf te gaan waarin grondig wordt gekeken naar alle mogelijke risico’s en welke omvang die kunnen krijgen. Door die te toetsen op de huidige veiligheidssituatie wordt duidelijk wat de knelpunten zijn voor de rampenbestrijding. En wat nodig is aan maatregelen en voorzieningen om die weg te nemen.
 • Verschillende scenario’s. Het is verstandig in een noodplan verschillende scenario’s op te nemen van wat er allemaal mis kan gaan. Een brand vraagt een andere inzet dan een lekkage van gevaarlijke stoffen of een bezetting door militante actiegroepen.
 • Stem het noodplan altijd af met de betrokken instanties van de gemeente, zoals brandweer, ambulance, politie en geneeskundige diensten.
Tips

 • Zorg dat het interne noodplan instemming heeft van de personeelsvertegenwoordiging. Eigen werknemers, bedrijfshulpverleners, preventiemedewerkers, arbodeskundigen en externe hulpverleningsinstanties moeten allemaal op de hoogte zijn van het interne noodplan.
 • Test en evalueer om de drie jaar het interne noodplan en wijzig het indien nodig.
 • Gebruik een checklist bij het opstellen van een intern noodplan.

Opgesteld ontruimingsplan

U wilt een Opgesteld ontruimingsplan

Uiteraard heeft u alles in het werk gesteld uw pand veilig in te richten voor uw medewerkers en bezoekers en heeft u de kans op calamiteiten tot een minimum beperkt. Toch kunnen er altijd situaties ontstaan waar u niet op voorbereid bent. En dan is het zaak dat u kunt vertrouwen op een professioneel ontruimingsplan.

Een door ons opgesteld ontruimingsplan omvat o.a. plattegronden, een omschrijving van vluchtroutes en de locatie van onder andere brandblusmiddelen, evacuatieplattegronden en procedures voor een veilige ontruiming bij calamiteiten. Taakomschrijvingen en duidelijke instructies over wie wat moet doen. Het ontruimingsplan kan van levensbelang zijn bij calamiteiten.

Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

Basis Hulpverlening

Doel van de regeling

Het doel van basishulpverlening is om mensen te helpen bij brand en andere noodsituaties door snelle ontruiming en door verlening van eerste hulp in de periode voordat de politie, de brandweer en ambulancepersoneel arriveren. Met deze conceptregeling wordt bereikt dat de organisatie van basishulpverlening beter wordt vastgelegd. Ook wordt duidelijk en transparant vastgelegd wie in welke situatie verantwoordelijk is voor de basishulpverlening en wat er van hem of haar verwacht wordt. De regeling omvat ter ondersteuning een handreiking voor degenen die basishulpverlening moeten organiseren.

In het verleden hebben zich incidenten voorgedaan, waarbij de hulpverlening niet goed was georganiseerd en waarbij de verantwoordelijkheidsverdeling niet helder was. Bij de analyse van die incidenten blijkt dat een goede basishulpverlening veel problemen had kunnen voorkomen. Daarom is besloten tot een regeling voor alle situaties waarin een snelle hulpverlening in noodsituaties buiten de privésfeer geboden is. Voor degenen die basishulpverlening moeten organiseren is een handreiking opgesteld. Die handreiking helpt hen na te gaan welke maatregelen nodig zijn in een bepaalde situatie. Zo is het bijvoorbeeld van belang of het gaat om mensen die minder zelfredzaam zijn en of er bijvoorbeeld sprake is van grote groepen mensen.

lees verder op http://aa5.nl/snHHup

Uitvoerige ARBOwetgeving

Uitvoerige ARBOwetgeving in zake BHV ed. zie;

Bekijk alle cursussen